Bauke van der Wal

Geb. Leeuwarden, 1905 of 1906. Conférencier, liedjesschrijver en zanger.

1959
- Neeltsje / Foar dy allinne
(Telefunken UH 9316 + CNR UH 9316)


1962
- Sint en Botsje / Heit en soan
(Philips PF 318 737)

1963
- It bankje oan de haven / It mûzepetear
(Philips PF 318 738)
- EP It bankje oan de haven: Sint en Botsje - Heit en soan / It bankje oan de haven - It mûzepetear
(Philips PE 433 125)


(met dank aan Klaas Vonk en Jasper Scholten)