Bodine

Band opgericht in Den Haag met zanger Jan van Feggelen (eerder solo als Solomon Kane). Verder o.a. René Rijsdijk en Arjen Lucassen.

1981

- Rock Rosetta / Oh wee baby
(WEA Rhinoceros WEAN 18 463)

1981

- On the lookout / Back street crawler
(WEA Rhinoceros WEAN 18 718)

1982

- Regular rocker / Pumpin' iron
(WEA Rhinoceros WEAN 19 167)

1983

- Shout / Free kick
(WEA Rhinoceros 249 557-7)