De Flevo's

De zussen Nettie en Jopie Bijlsma uit Workum.

1961
- Tjitte / O, kom werom
(Philips PF 318 559)

1962
- Sneintejoun / It fleurige fiskers fanke
(Delta DS 1048)
- EP Sneintejoun - Doarpke / Oan è kaei yn Harns - It fleurige fiskers fanke
(Fono Disc FD 3004)


(met dank aan Jeroen Jongeneel en Klaas Vonk)