De Poffers

Carnavalsgezelschap uit Den Bosch, opgericht 1970.

1979
- Hedde gij vur mijn un kieltje / Pruts maar an
(Philips 6017 297) [A: C.V. De Poffers / B: Oeteldonkse Caféboaze]

1980
- Knillis / Ge kunt er niks an doen
(GIP 4314) [A: De Piassen / B: De Poffers]


(met dank aan Geert-Jan Spapens)