Frans Dizy

Geb. Maastricht 1938, overleden 2019. Lid van De Zingende Pótsvrouwe.

1972
dizy6762.jpg
- Boe...? Boe...? Boe...? / Kaffee in-kaffee oet
(Elf Provinciën ELF 6762) [Frans Dizy met De Zingende Pótsvrouwe]

1973
dizy6782-1.jpg
- Jij bent voor mij het einde / In de kroeg
(Elf Provinciën ELF 6782) [Frans Dizy & De Poetsvrouwen]