Frisiana

Radiostation van Romke Kroondijk uit Koudum.

1980
- It Frisiana liet / Lofsang op 'e Fryske marren
(Boppeslach BP 13)