Full Moon

Band uit Amsterdam o.l.v. Lucas Jansen (1954-2018, zoon van Fons Jansen), met verder Remo Fernandes, Glenn Hahn, Rini Roukema en René Sel. Beide plaatkanten van dezelfde band, ondanks de verschillende namen.

1981
fullmoon.jpg
- Terschellinger salsa / Venus and the moon
(Holland Experience FM 003) [A: The Full Moon Band / B: Indiana FM Band]