't Heamiel Trio

Trio uit Bolsward met o.a. zanger Rein Gerlofs.

1985
- EP Heamieldagen - Us nasjonale slokje / Fytse troch ús Fryslân - It âlde doarpscafé
(Face FR 23 85 05)