Henk van der Heide

Geb. Leeuwarden 1921, overleden 1999. Werkte veel samen met het orkest De Sambrinco's.

1958
- As om 'e toer de sweltsjes dan wer fleane / Skûtsjesilen
(Telefunken UH 9257) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide]
- Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen / It Dokkumer lokaeltsje
(Telefunken UH 9258) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Anneke Pater]
- Je glimlach / Het Dokkumer lokaaltje
(Telefunken UH 9284) [Anneke Pater & Henk van der Heide met orkest De Sambrinco's]
- Het stoplicht / 't Oude grote orgel 
(Telefunken UH 9289) [Anneke Pater & Henk van der Heide met orkest De Sambrinco's]


1959
- Fryske lân, myn heitelân / Maitiids blommen
(Telefunken UH 9331) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Jaap de Graaf]
- It stopljocht / Muoike fan Langwar
(Telefunken + CNR UH 9332) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Jaap de Graaf]
- Fryske polka (...mar it falt hwat ta!!) / Jow my in tut fan dy
(CNR UH 9369) [Henk van der Heide & Anneke Pater]
- EP Fryslân sjongt: Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen - As om 'e toer de sweltsjes dan wer fleane / It Dokkumer lokaeltsje - Skûtsjesilen
(Telefunken HX 1077) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Anneke Pater]
- EP Fryske lân, myn heitelân - Maitiids blommen / It stopljocht - Muoike fan Langwar
(Telefunken HX 1128) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Jaap de Graaf]

1960
- As om 'e toer de sweltsjes dan wer fleane / Skûtsjesilen
(CNR UH 9257) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide]
- Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen / It Dokkumer lokaeltsje
(CNR UH 9258) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Anneke Pater]

1961
- Simmer yn Fryslân / Alde Peye
(Artone DR 25 050) [Henk van der Heide & Anneke Pater]
- Us pake syn klok / Friezeliet
(Artone DR 25 051) [Henk van der Heide & Anneke Pater]
- EP Fryslân sjongt: Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen - As om 'e toer de sweltsjes dan wer fleane / It Dokkumer lokaeltsje - Skûtsjesilen
(CNR HX 1077) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Anneke Pater]
- EP Fryske lân, myn heitelân - Maitiids blommen / It stopljocht - Muoike fan Langwar
(CNR HX 1128) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Jaap de Graaf]

1962
- Oh, Piter, Piter, Piterke / Leave Wytske
(Artone DR 25 111) [A: Henk van der Heide / B: Henk van der Heide & Akke Radsma]
- Né, né, né, né (Ik wol gjin rûzje meitsje) / As ik tink oan dy jieren
(Artone DR 25 112) [A: Henk van der Heide & Akke Radsma / B: Henk van der Heide]

1963
- Wy wierne doe in pear / De boat fan Starum
(Artone DR 25 187) [Henk van der Heide & Anneke Pater]

1965
- Wij nimme it net... / Ik woe de stjerren...
(CNR UH 9804) [Henk van de Heyde met De Sambrinco's]

1969
- Skûtsje sile... / It âlde greate oargel
(MS 3005) [De Sambrinco's & Henk van der Heide]
- It Dokkumer lokaeltsje / Jelle Nijboer
(MS 3006) [De Sambrinco's & Henk van der Heide]

1978
- Skûtsjesile / It âlde greate oargel
(Philips 6817 011) [De Sambrinco's met zang van Henk van der Heide & Anneke Sambrink-Duma]

1979
- Cambuur druk door / 1-0 is niks
(Universe 7935) [Henk van der Heide]

1980
- Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen / It Dokkumer lokaeltsje
(CNR 141 675 + Telefunken 141 675) [De Sambrinco's mei sang fan Henk van der Heide & Anneke Pater]


1981
- Skûtsjesilen / Us pake syn klok
(Universe BP 6) [De Sambrinco's met Henk van der Heide & Pier Sambrink]
- EP Het Dokkumer lokaaltje - Je glimlach / It Dokkummer lokaeltsje? - Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen
(Universe BP 36) [De Sambrinco's met Henk van der Heide & Pier Sambrink]


(met dank aan Klaas Vonk en Erik Engelbertink)