Jikky de Boer & Menno Huizinga

Duo uit Harlingen: Jikke 'Jitske' de Boer-Spoelstra, alias De Zingende Huisvrouw (1927-1995) en Menno 'Minne' Huizinga (1908-1991).

1961

- Winterwille / Krystiid in Fryslân
 (Tivoli 42 104)

1961

- De fleurige ûngetiid / De clivia van Geertje Walle
(Tivoli 42 105)

1964
0000000-43.jpg

- Winterwille / Krystiid in Fryslân
(Funckler TI 42 104)

1964

- De fleurige ûngetiid / De clivia van Geertje Walle
(Funckler TI 42 105)


(met dank aan Klaas Vonk)