New Dutch Organ Group

Studioproject van de Amsterdammers Gerry Putter (ook in o.m. Rain, Melody en Blackout) en Frank Riesenbeck.

1978

- Holland disco / The blue pillar
(GIP GS 36 497)

1978

- Holland disco / Pete Heyn and the fleet
(GIP GS 36 605)

1979
newdutchb.jpg

- Red, white and blue / Red light corner
(GIP 4038)

1979
newdutch.jpg

- Summer disco / Red light
(GIP 4055)


(met dank aan Willem van den Essenburg)