Selskip Tetman de Vries

Fries cabaret- en revuegezelschap o.l.v. Tetman de Vries (Beetgumermolen 1915, overleden 1988). O.a. Rients Gratama was lid. Anneke (1940) en Leny (1943) zijn de dochters van Tetman de Vries.

1959
- EP Fryske sankjes: Lytse gleane Piter - Bij 't Frentsjerter keatsen / Dou bliuwst myn famke - Knypster gondelfeart
(Philips PE 422 308)

- Lytse gleane Piter / Bij 't Frentsjerter keatsen
(Philips PF 318 298)

- Dou bliuwst myn famke / Knypster gondelfeart
(Philips PF 318 299)


1962
- EP De tiid hâldt gjin skoft -1-: Iepeningssang - Maitiidssang - De siedders - De tiid hald gjin skoft / Ungetiderssang - Simmersang - Twa is in pear
(Philips PE 433 017)

- EP De tiid hâldt gjin skoft -2-: Silen en farren - Simmerôfskie - Fiskersliet / Wintersang - De Alvestêdentocht - Slútsang
(Philips PE 433 018)

1963
- EP Fryske sankjes -2: In 't útfenhûzersbêd - Toe Tineke... / O heit, o heit - Siz it mei blommen
(Philips PE 433 203) [Anneke & Leny, Tetman de Vries]


(met dank aan Klaas Vonk)