Selskip Tetman de Vries

Fries cabaret- en revuegezelschap o.l.v. Tetman de Vries (Beetgumermolen 1915, overleden 1988), met verder o.a. Jarich de Vries en Miene de Vries-Ganzinga. Anneke (1940) en Leny (1943) zijn de dochters van Tetman de Vries.

1959

- EP Fryske sankjes: Lytse gleane Piter - Bij 't Frentsjerter keatsen / Dou bliuwst myn famke - Knypster gondelfeart
(Philips PE 422 308)

 

1959
0000000-standard-2adns5.jpg
- Lytse gleane Piter / Bij 't Frentsjerter keatsen
(Philips PF 318 298)

1959
0000000-standard-2adns5.jpg
- Dou bliuwst myn famke / Knypster gondelfeart
(Philips PF 318 299)

1962

- EP De tiid hâldt gjin skoft: Iepeningssang - Maitiidssang - De siedders - De tiid hald gjin skoft / Ungetiderssang - Simmersang - Twa is in pear
(Philips PE 433 017)

1962
tetman018-standard.jpg

- EP De tiid hâldt gjin skoft 2: Silen en farren - Simmerôfskie - Fiskersliet / Wintersang - De Alvestêdentocht - Slútsang
(Philips PE 433 018)

1963
image

- EP Fryske sankjes 2: In 't útfenhûzersbêd - Toe Tineke... / O heit, o heit - Siz it mei blommen
(Philips PE 433 203) [Anneke & Leny, Tetman de Vries]


(met dank aan Klaas Vonk)