't Trumke en 't Tröötje

Blaaskapel uit Sittard, opgericht 1974.

1978
trumke178.jpg
- Nao veure Fortuna / Biet mèr in de paeperkouk
(251 178) [Chris Maas met de FSC Selektie en Supporters & het FSC huisorkest ('t Trumke en 't Tröötje & De Vèrkesblaoze)]

1983
tromke8041.jpg
- Sittardia hauwt aan / Aan dich Sittardia
(Onger Os DC 8041) ['t Trömke en 't Tröötje, Anja Bovendeaard, Jack Vahsen, Selectie Sittardia]