Tietsia

Tietsia Brandenburg (1956) uit Arum (Fr.)

1981
- It is wer simmer / Oh Wietske
(Universe BP 37) [Tietsia & het nieuwe Apollo Trio]


1982
- Yn'e lyte by de seedyk / By it wite brechje
(Universe BP 49)