Tivoli Harmonie Orkest

Studio-orkest o.l.v. Hugo de Groot (Den Bosch 1897, overleden 1986).

1960
- Hoor, daar klinkt trompetgeschal! / American swing march
(Tivoli 42 100)

1965
- N.T.S. Sportjournaal mars / De Amerikaanse swing mars
(Artone TI 25 306) [A: City Theater Orkest / B: Tivoli Harmonie Orkest]