Wolvega's Mannenkoor

Koor uit Wolvega, opgericht 1939.

1962
wolvegas.jpg
- EP Eigen lân yn eigen hân / Simmermoarn - Skotse trye
(Nigram NGE 6001)

1962
wolvegas3048.jpg
- Nobody knows / Swing low, sweet chariot
(Glorieklanken NP 3048) [Arie de Rijk zingt met Wolvega's Mannenkoor]


(met dank aan Klaas Vonk)