Zônger Bezèij

Blaaskapel uit Berg aan de Maas o.l.v. Bert Boermans.

1986
- EP Berger carnevalspotpourri / Kôm nao de Chaparral - 't Ougstfjièsleed
(Onger Os DC 8061)