Durkje & Froukje

Durkje Westra (geb. 1915) en haar nicht Froukje Westra (1930-2002) uit Friesland. Zus resp. dochter van Klaes Westra.

1959

- Moai Fryslân / Wij Friezen bin' thûs op it wetter
(Fontana TF 266 069)

1959

- Keardels fan'e sé / Elts hat dôch in plakje groun op ierde
(Fontana TF 266 070)

1959

- EP Hjir is Fryslân!: Wij Friezen bin' thûs op it wetter - Moai Fryslân / Keardels fan'e sé - Elts hat dôch in plakje groun op ierde
(Fontana TE 463 144)

1964

- De Fryske cowboy / Famke fan Fryslân
(Fontana YF 278 057) [Durkje & Froukje Westra]


(met dank aan Klaas Vonk)