It Snitser Kantate-koar

Zangkoor uit Sneek, opgericht 1938.

1957
snitser900.jpg
- It heitelân, grienmank fan Fryske lieten: Potpourri I / Potpourri II
(Philips NF 317 900) [It Snitser Kantate-koar, Dicky de Groot, Kees Deenik]

1959
snitser549.jpg
- EP It heitelân: Potpourri I / Potpourri II
(Philips NE 422 549) [De Boalserter Oratorium-Foriening & It Snitser Kantate-koar]

1960
snitser234.jpg
- It heitelân: Potpourri I / Potpourri II
(Philips SF 313 234)


(met dank aan Klaas Vonk)