Ssst

Groep uit de Achterhoek met Ferdi Joly (ook in Normaal en Boh Foi Toch), Anton Kolkman, André Wopereis en Rob Tenten.

1981
- Hard wèh'n / Loat ow neet beproaten
(Killroy 3391)
- 't Gak vee / Loat ow neet beproaten
(Killroy 3538)