PJP Pinhead

Band uit Leeuwarden met Joris Mous, Jan-Mark van Schuppen, Marco van der Leest en Rimer Veeman.

1991
friesland5-2.jpg

- EP Friesland Pop promosingle 5: Female Santa - La belle du jingle / Eltse dei kryst - Earjusterjoun
(SFP 91/5) [A1: 78 Hoeren - A2: PJP Pinhead / B1: Swier Izer - B2: Reboelje]