Swier Izer

Duo met Fré de Vries uit Oudwoude en Henk Veenstra uit Dokkum (ook in The Amp).

1991
friesland5-1.jpg

- EP Friesland Pop promosingle 5: Female Santa - La belle du jingle / Eltse dei kryst - Earjusterjoun
(SFP 91/5) [A1: 78 Hoeren - A2: PJP Pinhead / B1: Swier Izer - B2: Reboelje]