Reboelje

Groep uit Wommels met Tiede Lanting, Durk Hogendorp, Tsjerk Bootsma, Marius de Boer en Rommert Reitsma.

1989
image
- De Spaansche mig / Trije
(Marista DQS 8091)

1990
reboelje2.jpg
- Sielesiik / De swarte ridder
(Marista MR 8173)

1991
friesland5.jpg
- EP Friesland Pop promosingle 5: Female Santa - La belle du jingle / Eltse dei kryst - Earjusterjoun
(SFP 91/5) [A1: 78 Hoeren - A2: PJP Pinhead / B1: Swier Izer - B2: Reboelje]


(met dank aan Klaas Vonk)