The Ragtime Band

Orkest uit Kerkrade o.l.v. Fred Derix.

1970
fredderix70-1.jpg

- Vuur jönt tse voss / Losse vuur ens laache ‎
(ASP 13 012) [Fred Derix met De Ragtime Band]

1977
sjlaajer1.jpg

- EP Sjlaajer Kirchröatsjer Vasteloavends Verain: Dat kenne vier nit betsaale - Der lotto / De prinsekapel - Ze krieje os nit kleng
(Mirasound PE 1246) [A: The Ragtime Band / B: Bayerische Blaaskapel m.m.v. Cas Sprokel]

1979
beerhering.jpg

- De beerhering / 't Knüveltje
(Telstar 2895) [A: Peter Eykenboom & De Ragtime Band / B: Frits van der Linden & De Ragtime Band]

1980
boedebrouwer-1.jpg

- Boe de brouwer is... - Wie meziek op e pleetsje / De beerheering
(Telstar 10 064) [A1: Beppie Kraft - A2: Johnny Blenco / B: Peter Eykenboom & De Ragtime Band]